Külalisüliõpilaseks kandideerimine ÕIS-is

Alus https://oigusaktid.taltech.ee/kulalisuliopilaseks-kandideerimise-kord/

Mobiilsuse vormid

Võtame kasutusele uue klassifikaatori "Mobiilsuse vorm" , mis näitab välisõppesse kandideerimisel tudengi valikuid, tööprotsessi ja EHIS-ele esitada andmeid

Mobiilsuse vorm EE

Millise programmi raames õppima minnakse

Menetlus

Semestripõhine õpiränne

Erasmus+, Kahepoolsed lepingud, NORDTEK, Free mover

 

Lühiajaline/põimitud mobiilsus

Erasmus+

 

EuroTeQ

EuroTeQ

 

Välispraktika

Erasmus+, Free mover

 

Eesti-sisene õpiränne

Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või teistes kõrgkoolides, millega TalTech on sõlminud vastava lepingu

 

Semestripõhine õpiränne

TalTech-i üliõpilase füüsiline õpiränne välisriigi kõrgkooli Erasmus+ programmi või kahepoolsete lepingute alusel (edaspidi välisõpe)

 1. Õpirände konkurss kuulutatakse välja TalTech välisveebis

 2. Üliõpilane esitab avalduse mobiilsusplatvormis Solemove.

 3. Edukalt konkursi läbinud ja välisõppesse nomineeritud üliõpilaste avaldused liiguvad mobiilsuskeskuse nimetatud ajal ÕIS-i.

 4. Õpeinfosüsteemi talituse töötajad jälgivad, et Solemovest saabunud avaldused on korrektsed.

 5. Üliõpilase avalduse liigub ÕISis ja liigub dekanaadi töölauale (avalduse staatus esitatus, OIS2.ttu.ee

 6. Dekanaat vormistab avalduse alusel välisõppesse minemise korralduse (OIS.ttu.ee).

 7. Korraga võib ÕIS töötlemisel olla üliõpilase üks semestripõhise õppe avaldus (Ei saa korraga terveks semestriks minna mitmesse ülikooli).       

Selgitus: Semestripõhise õpperände puhul ei pea üliõpilane avaldustel midagi lisama sh valima ained. Ained jõuavad ÕISi ja üliõpilase sooritustesse VÕTA taotluse esitamise ja rahuldamise järel. Välisõppesse siirdumiseks sõlmitakse üliõpilase, TalTech-i ja vastuvõtva kõrgkooli vahel kolmepoolne õppeleping (edaspidi kolmepoolne leping). TalTech-i esindab õppelepingu allkirjastamisel programmijuht. Seetõttu ei pea ka programmijuht ÕISis avaldust kooskõlastama.

Lühiajaline/põimitud mobiilsus

TalTech-i üliõpilase lühiajaline põimitud õpiränne välisriigi kõrgkooli Erasmus+ programmi raames

 1. Lühiiajalise põimitud õpirände konkurss kuulutatakse välja TalTech välisveebis

 2. Üliõpilane esitab avalduse mobiilsusplatvormis Solemove.

 3. Edukalt konkursi läbinud ja valituks osutunud üliõpilaste avaldused liiguvad mobiilsuskeskuse nimetatud ajal ÕISi ja jõuavad üliõpilase töölauale (staatuse salvestatud).

 4. Õpeinfosüsteemi talituse töötajad jälgivad, et Solemovest saabunud avaldused jõuavad üliõpilase töölaule.

 5. Mobiilsuskeskuse töötaja teavitab üliõpilasi avalduste saabumisest ÕIS-i.

 6. Üliõpilane kontrollib avaldus olevate andmete õigust, lisab õpitava(d) aine(d) esitab avalduse.

 7. Programmijuht kinnitab avalduse, millega annab õppesse minemis kooskõlastuse.

 8. Mobiilsuskeskuse töötaja märgib avaldus ÕIS staatuseks rahuldatud.

Virtuaalne õpiränne EuroTeQ programmi alusel.

TalTech-i üliõpilase virtuaalne õpiränne välisriigi kõrgkoolis

Konkursikuulutus avaldatakse TalTech-i välisveebis

 1. Virtuaalse välisõppe konkursi kuulutab välja õppeosakonna Mobiilsuskeskus kaks korda aastas – sügis- ja kevadsemestril. Konkursikuulutus avaldatakse TalTech-i välisveebis.

 2. Konkursis osalemise avalduse esitab üliõpilane ÕIS-is avalduse, millele märgib vastuvõtva ülikooli ja vähemalt ühe õpitava õppeaine andmed (aine nimetus, õppejõud, aine kood, EAP maht ja millisesse õppekava moodulit soovib täita)  ning esitab avalduse.

 3. Programmijuht kinnitab avalduse, millega annab õppesse minemis kooskõlastuse.

 4. Mobiilsuskeskus rahuldab või lükkab avalduse tagasi pärast vastuvõtvalt väliskõrgkoolilt kinnituse saamist.

Välispraktika

Erasmus+ programmi alusel praktika välisriigis

Üliõpilane võib sooritada välispraktikat ettevõttes, asutuses või organisatsioonis (edaspidi praktikaettevõte) oma õpingute ajal või äsja ülikooli lõpetanu ühe aasta jooksul ülikooli lõpetamisest alates.

Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane avalduse Solemoves

Järgmine kehtiv tasemeõppes õppivale üliõpilasele juhul, kui õppekava täitmiseks vajalik välispraktika maht on vähemalt 15 EAP-d.

 1. Üliõpilane esitab konkursil osalemiseks välispraktika avalduse Solemoves.

 2. Juhul, kui õppekava täitmiseks vajalik välispraktika maht on vähemalt 15 EAP-d, koostab ja esitab üliõpilane ÕIS-is külalisüliõpilaseks siirdumise avalduse välispraktikale siirdumise semestri õppeainete deklareerimise tähtajaks TalTech-is.

 3. Dekanaaat märgib avaldusele kas praktika maht on 15 EAP või rohkem, kinnitab avalduse. Kinnitatud avalduse alusel vormistatakse ÕIS-is välisõppesse siirdumise korraldus.

Eesti-sisene õpiränne

TalTech-i üliõpilase õppimine külalisüliõpilasena Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või teistes kõrgkoolides, millega TalTech on sõlminud vastava leping.

Õppimine külalisüliõpilasena teises Eesti kõrgkoolis

 1. Üliõpilane, kes soovib asuda õppima Eesti kõrgkooli, esitab ÕIS-is avalduse, millele märgib vastuvõtva kõrgkooli nime ja õppeaine(d), mida ta soovib õppida.

 2. Programmijuht allkirjastab üliõpilase esitatud avalduse alusel külalisüliõpilaseks siirdumise suunamislehe.

 3. Üliõpilane saab teate allkirjastatud suunamisehe saabumisest ja esitab vastuvõtvasse ülikooli väljapool ÕIS-is.

 4. Üliõpilane saab esitada mitu avaldust, kui soovib samal ajal mitmes ülikoolis aineid võtta.