Külalisüliõpilaseks kandideerimine - Üliõpilased

https://taltech.atlassian.net/wiki/spaces/OISI/pages/87687179

Avaldused asuvad Dokumendid menüüs Avaldused.

 

Avalduste vaate esimeses osa näeb tehtud avaldusi ja nende staatust ning on võimalik otsida oma avaldusi.

Teises osa on nimekiri avalduste liikidest, sh külalisüliõpilaseks minemis avaldused

Avalduse vorm

 

Virtuaalne õpiränne EuroTeQ programmi alusel

 1. Virtuaalse välisõppe konkursi kuulutab välja õppeosakonna Mobiilsuskeskus kaks korda aastas – sügis- ja kevadsemestril. Konkursikuulutus avaldatakse TalTech-i välisveebis.

 2. Konkursis osalemiseks üliõpilane esitab ÕIS-is avalduse, millele märgib vastuvõtva ülikooli ja vähemalt ühe õpitava õppeaine andmed (aine nimetus, õppejõud, aine kood, EAP maht ja millisesse õppekava moodulit soovib täita)  ning esitab avalduse.

 3. Programmijuht kinnitab avalduse, millega annab õppesse minemis kooskõlastuse.

 4. Avalduse rahuldab mobiilsuskeskus pärast vastuvõtvalt väliskõrgkoolilt kinnituse saamist ning teavitab sellest üliõpilast.

Eesti-sisene õpiränne

TalTech-i üliõpilase õppimine külalisüliõpilasena Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või teistes kõrgkoolides, millega TalTech on sõlminud vastava leping.

Õppimine külalisüliõpilasena teises Eesti kõrgkoolis

 1. Üliõpilane, kes soovib asuda õppima Eesti kõrgkooli, esitab ÕIS-is avalduse, millele märgib vastuvõtva kõrgkooli nime ja õppeaine(d), mida ta soovib õppida. Vahetusprogarmm: Ühisõppe koostööleping

 2. Programmijuht allkirjastab üliõpilase esitatud avalduse alusel külalisüliõpilaseks siirdumise suunamislehe.

 3. Üliõpilane saab teate allkirjastatud suunamisehe saabumisest ja esitab vastuvõtvasse ülikooli väljapool ÕIS-is.

 4. Üliõpilane saab esitada mitu avaldust, kui soovib samal ajal mitmes ülikoolis aineid võtta.

Semestripõhine õpiränne

Semestripõhine õpperänne on TalTech-i üliõpilase füüsiline õpiränne välisriigi kõrgkooli Erasmus+ programmi või kahepoolsete lepingute alusel (edaspidi välisõpe)

 1. Õpirände konkursi kuulutab välja õppeosakond ja annab suunised Solemoves avalduse esitamiseks.

 2. Üliõpilase avalduse liigub Solemovest ÕISi saab staatuse esitatud ja liigub dekanaadi töölauale.

 3. Dekanaat vormistab avalduse alusel välisõppesse minemise korralduse.

Välispraktika

Üliõpilane võib sooritada välispraktikat ettevõttes, asutuses või organisatsioonis (edaspidi praktikaettevõte) oma õpingute ajal või äsja ülikooli lõpetanu ühe aasta jooksul ülikooli lõpetamisest alates.

Järgmine kehtiv tasemeõppes õppivale üliõpilasele juhul, kui õppekava täitmiseks vajalik välispraktika maht on vähemalt 15 EAP-d.

 1. Üliõpilane esitab konkursil osalemiseks välispraktika avalduse Solemoves.

 2. Juhul, kui õppekava täitmiseks vajalik välispraktika maht on vähemalt 15 EAP-d, koostab ja esitab üliõpilane ÕIS-is külalisüliõpilaseks siirdumise avalduse välispraktikale siirdumise semestri õppeainete deklareerimise tähtajaks TalTech-is.

 3. Dekanaaat märgib avaldusele kas praktika maht on 15 EAP või rohkem, kinnitab avalduse. Kinnitatud avalduse alusel vormistatakse ÕIS-is välisõppesse siirdumise korraldus.