VÕTA juhend taotlejale

READ IN ENGLISH HERE

AVA FAIL SIIN


VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestmine) eesmärk on arendada elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vahelisi seoseid. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi nende omandamise viisist hoolimata. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana.

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ja annab neile võimaluse ennast teostada. Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijaid, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev kogemusest õpitu analüüs ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

Taotlejaks on üldjuhul üliõpilane, kuid taotlust saab esitada ka isik, kes ei ole üliõpilane (nt vabadele õppekohtadele kandideerimiseks ja 30 EAP sobivuse hindamiseks mõnel konkreetsel õppekaval).